Päihdepolitiikan tulevaisuus

Juha Mikkonen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja, sosiaalipsykologi, terveyspolitiikan ja -hallinnon tohtori (PhD)

Huumepolitiikan uudistaminen on noussut viime vuosina yhä näkyvämmin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Huumeisiin liittyen kansainvälisesti merkittäviä päihdepoliittisia muutoksia ovat olleet muun muassa käyttörikoksista luopuminen Portugalissa sekä kannabiksen siirtäminen laillisen sääntelyn ja myynnin piiriin Kanadassa. Huumepoliittisten reformien ytimeen on nostettu kysymys siitä, tulisiko laittomiin päihteisiin liittyvät haitat nähdä ensi sijassa rikosoikeudellisena vai sosiaali- ja terveyspoliittisena kysymyksenä.

Kiihkottomalle ja faktapohjaiselle argumentaatiolle on tullut enemmän tilaa huumausaineita koskevassa keskustelussa. Nykyistä huumepoliittista linjaa kannattavat vetoavat kysynnän rajoittamiseen rangaistuksiin liittyvän pelotevaikutuksen avulla sekä tarjonnan rajoittamiseen huumeiden myyntiin ja maahantuontiin puuttumalla.

Huumepoliittisia reformeja kannattavat nostavat keskusteluun tyypillisesti sääntelyn äärimmäisen muodon, ns. huumeiden vastaisen sodan, ja esittävät, että rikosoikeudellisiin rangaistuksiin perustuva järjestelmä ei vähennä huumeiden käyttöä, ylläpitää järjestäytynyttä rikollisuutta ja heikentää jo ennestään huono-osaisten ja marginalisoitujen ihmisten asemaa.

Puheenvuorossa pohditaan päihdepoliittisten reformivaateiden merkitystä osana laajempaa yhteiskuntapolitiikkaa. Yhtenä keskeisenä kysymyksenä päihdepolitiikassa on haittojen ehkäisyn lisäksi myös laittomien ja laillisten markkinaintressien hallinta. Päihdepoliittisessa keskustelussa ei tule unohtaa, että ylivoimaisesti suurimmat päihdehaitat aiheutuvat edelleen alkoholista.

Huumausainepolitiikka kytkeytyy aina väistämättä yleiseen yhteiskuntapolitiikkaan ja ihmisoikeuksiin ja hoito- ja tukipalveluiden toimivuuteen. Laadukas ehkäisevä päihdetyö on laaja-alaista ja sen tulee olla olennainen osa eri hallinnon alojen toimintaa. Päihdehaittoja ehkäisemään pyrkivä työ tulee nähdä myös osana arvolähtöistä keskustelua hyvästä elämästä ja yhteiskunnasta.

Juha Mikkonen työskentelee Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtajana. Koulutukseltaan Mikkonen on terveyspolitiikan ja -hallinnon tohtori (PhD), valtiotieteen maisteri ja sosiaalipsykologi. Viimeiset 16 vuotta hän on toiminut sosiaali- ja terveysalan järjestöissä lukuisten hankkeiden vetäjänä sekä monipuolisissa luottamustehtävissä liittyen terveyden edistämiseen ja terveyspolitiikkaan.

Mikkonen on julkaissut kirjoja, artikkeleita ja raportteja muun muassa terveyden edistämisestä, köyhyydestä sekä terveyspolitiikasta. Mikkosella on lisäksi laaja-alaista kokemusta järjestötoiminnan johtamisesta Suomessa ja EU-tasolla. Lisäksi hän on toiminut muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n asiantuntijana ja konsulttina sekä tutkijana Yorkin yliopiston terveyspolitiikan ja -hallinnon laitoksella Kanadassa.

Mikkosen luento sunnuntaina klo 15:10.